ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

 

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky

Výběrové řízení na funkci ředitele_ředitelky ÚAPPSZČ, v.v.i. 2017

Výběrové řízení na funkci ředitele / ředitelky Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Rada Instituce Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky.

Požadavky:

▪ splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)-(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;

▪ dokončené vysokoškolské vzdělání minimálně v magisterském nebo inženýrském studijním programu;

▪ organizační a řídící schopnosti a zkušenosti;

▪ dobré jazykové znalosti NJ nebo AJ;

▪ morální bezúhonnost.

Výhodou:

▪ vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v oboru archeologie;

▪ významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;

Předpokládané funkční období je od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2022.

Mzdové podmínky podle § 113 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Přihlášky se strukturovaným životopisem, úředně ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, dalšími doklady (čestné prohlášení) o splnění podmínek podle § 17, odst. 4 – odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých prací, stručným návrhem koncepce hlavních záměrů a představ o řízení, činnosti a dalším rozvoji ústavu doručí uchazeč písemně nebo osobně včetně všech příloh na adresu: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Jana Žižky 835, 43401 Most nejpozději do 20. 3. 2017 do 8.00 hodin.

Obálku označte nápisem „Výběrové řízení – neotvírat“.

V Mostě dne 25. ledna 2017

Mgr. Jan Blažek
Předseda Rady Instituce ÚAPPSZČ, v. v. i.

Barak1