ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

 

Spolupráce na projektu Místa zblízka

Logo OPZ barevnémzb_logo – kopie

ÚAPPSZČ, v.v.i. se od letošního roku externě podílí na mezioborovém projektu Místa zblízka, který se věnuje také dvěma regionům na území Ústeckého kraje – Podbořansku a Lounsku. Archeologie má v projektu za úkol v rámci mezioborového výzkumu poskytnout podklady pro citlivé navázání na historické krajinné struktury, osvědčená řešení, spolupracovat při přípravě podkladů pro systematizaci lokální památkové péče, plánů ochrany nejcennějších lokalit či využití jejich potenciálu pro lokální komunitu a zvýšení atraktivity regionu. Tyto aktivity jsou realizovány prostřednictvím odborníků v oborech sociální antropologie, sociální geografie, ekonomie, geobotanika, architektura a urbanismus, historie a archeologie.

Periferní oblasti ČR s horší dopravní dostupností a nízkým pokrytím služeb se potýkají s vysokou nezaměstnaností, závislostí na velkých centrech a s odlivem mladé populace do měst. Projekt usiluje o změnu, vede k formování soběstačné, udržitelné, rozvíjející se lokality. V průběhu projektu se místní aktéři naučí užívat vnitřních zdrojů a potenciálu místa, kde žijí a pracují a aktivně vytvářet nová pracovní místa i využívat příležitostí se dále rozvíjet a vzdělávat tak, aby docházelo ke zvyšování zaměstnanosti, kompetencí a kvalifikace místních a celkově ke zlepšení socioekonomické situace v regionu. Cílené změny bude dosaženo uplatněním nových přístupů a nástrojů komunitní koordinace a mezioborové spolupráce. Projekt ověří a navrhne systémové začlenění komunitní koordinace do existujících regionálních struktur s ohledem na jejich specifika.

Více o projektu na:

www.mistazblizka.cz