ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Helmut Preidel

 

Životopisná a bibliografická data do roku 1945 

* 17. 5. 1900 Podmokly (část města Děčína) – tehdy Bodenbach a.d.  Elbe, Aussiger Strasse 670 (škola v Želenicích)
+ 14. 8. 1980 Gilching bei München

Studium:

Reálné gymnásium v Děčíně – 21. Jahresbericht des Staatsober-Realgymnasiums in Tetschen a.E. für das Schuljahr 1919/20, maturita 1920. Viz též Festschrift zur Errinerung an die Feier des 25jaehrigen Bestandes des Staatsoberrealgymnasiums in Tetschen. Tetschen 1924, 53 – Helmut Preidel, ročník 1900, absolvoval na gymnásiu všech osm tříd, absolvoval v roce 1920, má titul Dr. phil. a bydlí v Podmoklech.

Od roku 1920 studium dějepisu a geografie na universitě v Berlíně, ukončeno 1924, Dr. phil.

Zaměstnání:

Gymnasiální profesor v Mostě (1927-1931)
Gymnasiální profesor v Moravské Ostravě (1931-1932)
Gymnasiální profesor v Žatci (1932-1938)
1938-1945 pensionován

Rodinné poměry:

Výpisky z matriky narozených římsko-katolické církve při děkanském chrámu v Mostě.

otec
Josef Preidel, řídící učitel
matka
Anna Preidel, rozená Stelzig
manželka
Marianne Preidel, rozená Wimmer, narozená 13. 2. 1904, sňatek 23.3.1927

otec manželky: Wilhelm Wimmer, Most
matka manželky: Gisela Wimmer, rozená Löbl, Most
děti

1)     Gertrud, narozena 11. 1. 1928 v Mostě, katolický křest 18.3.1928, kmotry se stali Ottilie a Josef Preidel z Bodenbachu 603; otec uváděn jako Helmuth.

2)   Herta Ottilie, narozena 5. 4. 1934 v 8,25 v Mostě, katolický křest 22. 4. 1934, za kmotry opětovně Ottilie a Josef Preidel, Bodenbach 603; zajímavá je nedatovaná pozdější poznámka – vpisek – „biřmovaná 28. 5. 1947 v München-Passing“; otec uváděn jako Helmut.

 

Karierní postup:

MOST

76. Jahresbericht des Staatsoberrealgymnasiums in Brüx 1926/27, Brüx 1927

str. 1 – mezi nově nastoupivšími učiteli udává „Lehreramtskandidat Dr. Helmut Preidel als Hilfslehrer mit 11.2.1927. Min.-Erl. 25.1.1927, Z. 8487/27-I1 L.S.R. Prag 8.2.1927, Z 1B 215/1 ai 27 L.S.R. Z.18793″

str. 3 – seznam vyučujících – Dr. Helmut Preidel, 19 + 5 hodin týdně, dějepis, od primy do kvinty, s platností od 11. 2. 1927

Obdobné platí i pro následující roky, kdy byl vždy na počátku školního roku povolán s platností na jeden rok a úvazek se měnil podle počtu tříd. Vždy učil převážně jen dějepis a zeměpis (několikrát i filosofickou propedeutiku a vlastivědu) a neměl na starosti dokonce ani školní archeologickou sbírku zvící na konci první republiky asi 450 kusů.

Školní rok

1927/28                                 12 hodin týdně

1928/29                                 13 + 5 hodin týdně

1929/30                                 14 hodin týdně

MOST – LITOMĚŘICE

1930/31                                 14 hodin týdně, v tomto školním roce, od 11.3.1931 byl přidělen ve stejném postavení, tedy Lehreramtskandidat, Hilfslehrer do Staatsrealschule in Leitmeritz, s platností do konce školního roku

MOST – OSTRAVA

1931/32            Most 17 hodin týdně, v září 1931, přesněji k 30. 9. 1931 byl jmenován dočasným profesorem (prov. Professor) a přidělen na dívčí reformované státní reálné gymnásium do Ostravy (M.R.R.G. in Mährisch-Ostrau)

Od 30.9. 1931 do konce školního roku 1931/1932 v Ostravě

ŽATEC

(podle kroniky žateckého gymnázia z let 1891-1945, jejíž stránky nejsou bohužel číslovány)

Školní rok 1932-33: H. Preidel nastoupil na žatecké gymnázium 1. 9. 1932 jako provizorní profesor (rozhodnutím ministerstva školství a kultury z 26. 7. 1932 a Zemské školní rady z 11. 8. 1932).

Výnosem Zemské školní rady z 12. 12. 1932 byla zkušební praxe provizorního profesora Preidela prohlášena za ukončenou.

Školní rok 1934-35: Provizorní profesor Preidel byl jmenován 11. 12. 1934 definitivním profesorem (podle paragrafu 70 Sbírky zákonů).

Jahresbericht des deutschen Staats-Realgymnasiums in Saaz ueber das Schuljahr 1935-36, Saaz 1936: str. 4 – č. 12 Professor Dr. H. Preidel – 20 (21) hodin týdně, od kvarty po oktávu, převaha zeměpis, dějepis, méně již filosofická propedeutika, němčina a vlastivěda. Třídní učitel v sextě.

Jahresbericht des deutschen Staats-Realgymnasiums in Saaz ueber das Schuljahr 1936-37, Saaz 1937: str. 4 – č. 12 Professor Dr. H. Preidel – 20 (21) hodin týdně, správa žákovské knihovny, od primy do oktávy, převaha zeměpis, dějepis, méně vlastivěda a filosofická propedeutika.

Jahresbericht des deutschen Staats-Realgymnasiums in Saaz ueber das Schuljahr 1937-38, Saaz 1938: str. 6 – č. 12 Professor Dr. H. Preidel – 18 (21) hodin týdně, správa žákovské knihovny, od primy do oktávy, převaha zeměpis, dějepis, méně vlastivěda a filosofická propedeutika. Třídní učitel v kvartě.

Školní kronika – záznam pro školní rok 1938-39: Profesor dr. H. Preidel byl 20. 11. 1938 rozhodnutím okresního vedení Sudetoněmecké strany a okresního hejtmana dr. Härtla poslán na dovolenou a 30. 6. 1939 penzionován kvůli židovskému spříznění (wegen jüdischer Versippung).

 

Bydliště:

Podle korespondence s J. Kernem; archiválií atd.

Bodenbach 2 (bis 1924; 6/1924; 6/1926);

Prag, Weinberge, Slezská Gasse 90/III (10/1924; 1-3/1925);

Brüx (5-12/1925; 2-6/1926; 2, 5/1927; 6, 9/1928; 4-6/1929 Bahnhofstrasse 8; 2-8/1930; 3/1931);

Saaz, Holletitzer Straße 1707 (1935-1945);

Žatec, Šafaříkova 1707/40 (květen 1945-1947)

Planegg bei München, BRD (1947-1980)

 

Odborná a spolková činnost:

od 1924  zakládající člen Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei

od července 1924 jednatel Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei

1. 11. 1924 člen výboru Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei

1. 11. 1924 1. jednatel (Schriftführer) Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei

1. 11. 1924 člen redakční rady časopisu Sudeta

od 1931 vedoucí pravěkého oddělení Museum Komotau

17. 5. 1931 3. jednatel (Schriftführer) Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei

15. 9. 1931 předložil Plan der Neuornung, Neuaufstellung und Katalogisierung der  Sammlung des Museums  Komotau, ukončení plánoval po 2 letech, nárok na odměnu 3000,- Kč ročně

od 1. 11. 1934 zastaveno vyplácení renumerace 250,- Kč měsíčně od Museum Komotau

21. 11. 1934 Musejní společnost (Museumsgesellschaft Komotau) povolila vyplácení renumerace ještě pro měsíce listopad a prosinec 1934.

27. 5. 1934 3. jednatel (Schriftführer) Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei

Bibliografie Helmuta Preidela do roku 1945:

Seit wann wohnen Slawen in Böhmen?, Festschrift des Staatsoberrealgymnasiums Tetschen, Tetschen 1924, 83-90.

Germanen in Böhmen im Spiegel der Bodenfunde, Sudeta 1/1925, 121-130, 1 Abb.

Bronzebarren aus der Umgebung von Leitmeritz, Sudeta 1/1925, 196-197, 1 Abb.

Die Arbeitsweise der Vorgeschichtswissenschaft,  Sudeta 2/1926, 30-38.

Die Vor- und Frühgeschichte Böhmens und ihre Pflege. Flugschriften der Heimatbildung. Reichenberg 1926.

Vorgeschichtliche Funde aus dem Franzensbader Moor, Sudeta 2/1926, 105-109, 2 Abb.

Die Arbeitsweise der Vorgeschichtswissenschaft, Sudeta 3/1927, 19-26.

Ein awarischer Fund aus Böhmen, Sudeta 3/1927, 64-66, 1 Abb.

Langobarden in Böhmen, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien  LVIII/1928, 265-283

Über den Zusammenhang  der markomannischen Kulturentwicklung mit  der   politischen  Geschichte  des   Stammes,  Germania 12/1928, 156-161

Die  absolute   Chronologie  der  germanischen   Fibeln  der frührömischen Kaiserzeit, Mannus 20/1928, 79-117.

Die Dauer der germanischen Besiedlung Böhmens nach den Bodenfunden, Deutsche Heimat 4/1928, 158-165.

Schnurkeramische  Funde  des  Stadtmuseums  in  Brüx, Sudeta 4/1928, 89-103, 17 Abb.

Spätbronzezeitliche Hügelgräber bei Saaz, Sudeta 4/1928, 104-114, 9 Abb. (mit M. Wurdinger).

Funde der älteren Bronzezeit  aus der Umgebung von Brüx, Sudeta 4/1928, 195-197, 1 Abb.

Zwei frühbronzezeitliche Gefäße  aus  Brüx, Sudeta 4/1928, 197-199, 1 Abb.

Ein  frühchristliches Denkmal aus Böhmen?, Forschungen und Fortschritte 5/1929, 14.

Die Abwanderung der Markomannen. Eine archäologisch-historische Studie, PZ 19/1928, 250-268.

Germanen in Böhmen im Spiegel der Bodenfunde. Reichenberg 1926, 100 S., 73 Abb., 1 Karte

Die Eisenzeit in Böhmen und die vorgeschichtlichen Bewohner des Landes. Sammlung gemeinnütziger Vorträge  Nr. 575. Prag 1927.

Führer    durch   die    vorgeschichtliche   Abteilung  des Stadtmuseums in Brüx. Brüx 1927.

Tätigkeitsbericht   des  Stadtmuseums   Brüx,  Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit  5/1929, 134-135.

Die Vorgeschichte. In: Brüx. Berlin 1929.

Ein frühchristliches Denkmal  aus Böhmen?,  Forschungen und Fortschritte V/1929, 14.

Die germanischen Kulturen in Böhmen  und ihre Träger I., II. Kassel 1930, 398 S., 374 Abb., 288 S., 124 Abb.

Ein germanisches  Brandgrab  des  2.  Jahrh.  v.  Chr.  aus Bodenbach,  Die Wünschelrute,  Jahrbüchlein der  Heimatkunde für 1930, Reichenberg.

Ein neuer frühgermanischer Urnenfriedhof in Nordböhmen, Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 6/1930, 138.

Neue vormarkomannische Germanenfunde  in Böhmen, Forschungen und Fortschritte 7/1931, 169-170.

Die Urgeschichte des  Bezirkes Brüx.  Brüx 1932.  28 S., 10 Taf., 5 Abb.

Ist die geistige Grundstimmung einer vorgeschichtlichen Bevölkerung  erschließbar?  Ein   Beitrag  zur  Theorie  der vorgeschichtlichen Ornamentik. Kassel 1932. 14 S.

Über gewisse Fachwörter und Fachausdrücke in der prähistorischen Archäologie und der Versuch einer grundsätzlichen Scheidung, Mannus 24/1932, 283-290.

Die  sudetendeutschen  Museen und die Vorgeschichte, Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 8/1932, 8-9.

Vorgeschichtliche Spielwürfel aus der Gegend  von Podersam, Mannus XXV/1933, 384-386, 4 Abb.

Trepanierte  Schädel  aus  Nordwestböhmen,  Deutsche  Heimat 1933, 135-138, 8 Abb.

Die  urgeschichtlichen Funde  und Denkmäler  des politischen Bezirkes Brüx. Reichenberg 1934. 192 S., 39 Abb., 24 Taf., 1 Karte.

Der  Skytheneinfall  in  Ostdeutschland  und  die skythische Funde aus Böhmen, Altschlesien 5/1934, 215-219, 1 Taf.

Von alten Bierwürzen, Brautechnische Rundschau (Karlsbad-Fischern), Jännerheft 1935, S. 3.

Der Rubin bei Podersam, eine früheisenzeitliche Burg, Deutsche Heimat 11/1935, 24-28, 8 Abb.

Die Bedeutung der sudetendeutschen Heimatmuseen für die Urgeschichte, Der Ackermann aus Böhmen 1935, 451-456.

Zur Kenntnis der Thüringer Fibeln, Mannus  1935, 330-333, 4 Abb.

Die Markomannen und Quaden im Spiegel der Bodenfunde, Der Ackermann aus Böhmen 1935, 334-338.

Die Slawen Böhmens und Mährens im frühen Mittelalter, Der Ackermann aus Böhmen 1935, 23-28.

Die früheisenzeitliche Erdfestung auf dem Rubinberg bei Podersam, Deutsche Heimat 12/1936, 142-147, 9 Abb., 1 Plan.

Der Berg Rubin bei Podersam im Spiegel der Steiner-Sammlung. In: Heimat und Volk, Forschungsbeiträge zur sudetendeutschen Geschichte.  Festschrift  für  Wilhelm  Wostry,  Brünn 1937, 59-76, 1 Abb., 6 Taf.

Vikingský hrob v Žatci, Krajem Lučanů XI/1937, 34-38.

Halštatské  opevnění  na  Rovném,  Krajem  Lučanů  XII/1938, 18-23.

Germanen  in  Böhmens   Frühzeit.  Karlsbad-Drahowitz,  o.J.  (1938), 62 S., 5 Abb., 16 Taf.

Das  Begräbnis  eines  wikingischen  Kriegers  in Saaz, Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 1938, 88-98, 2 Taf., 2 Abb.

Vor-  und  frühgeschichtliche  Besiedlung  des westelbischen Sudetengaues, Reichenberg o.J. (1940?)

Ein völkerwanderungszeitliches germanisches Frauengrab aus Michelob, Kr. Saaz, Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst 13-14/ 1939-1940, 1941, 108-125.

Die Markomannen und Bayern, in: Reinerth, H. (ed.): Vorgeschichte der deutschen Stämme 2, 561-668, Leipzig 1940.

 Prameny:

1)     Korrespondenz aus den Jahren 1924-1938 in Archiv der Gesellschaft zur Förderung  deutscher  Wissenschaft,  Kunst  und Literatur in Böhmen, Praha

2)     Korrespondenz mit Josef Kern, Archiv Okresního vlastivědného musea Litoměřice

3)     Helmut Preidel Privatarchiv – Fundstellen aus dem Bezirk Brüx, Archiv Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, Most

4)     OA Most – fond německé reálné gymnázium (Staatsoberealgymnasium Brüx), č. 270 a 271 – osobní listy profesorů a výroční zprávy

5)     OA Louny – fond německé gymnásium Žatec, kronika a dochované výroční zprávy

6)     Jan Blažek osobní archiv – kopie žádostí a příloh o vyřízení odškodnění dle dekretu prezidenta republiky č. 53/45 Sb. (složka bývalé Zemské školní rady v Praze)

7)     Sudeta 1925-1938