ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Oznámení

Povinnosti při realizaci stavby

Chystáte-li se realizovat stavbu na doposud nedotčeném či jen do určité míry narušeném povrchu nebo historicky cenném území, je ze zákona (§ 12 a § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) vaší povinností o plánovaném zásahu informovat příslušnou archeologickou instituci pověřenou a oprávněnou vykonávat záchranné archeologické výzkumy, a to již od doby přípravy stavby. Před záchrannou archeologickou akcí je nutné uzavřít oboustrannou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu.

§ 23, odstavec 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči praví:

„Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.“

Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, riskuje právnická či fyzická osoba možnost, že bude podle § 35, odstavce 1 daného zákona vyčíslena pokuta od obecního úřadu, podle odstavce 2 od krajského úřadu,
rovněž pak podle § 39.

Oznámení o zahájení zemních prací

Zde je ke stažení formulář „Oznámení o zahájení zemních prací“ ve formátu PDF a Word. Prosím vyplňte všechny informace, které jsou Vám známy a odešlete minimálně 14 dní před započetím zamýšlených prací na naší kontaktní adresu či e-mail.

KONTAKT NA  ARCHEOLOGICKÝ DOZOR

Jana Bílková

TEL.: +420 777 722 612 EMAIL: archeologickydozor(zavinac)uappmost.cz