ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Pracoviště GIS a geodézie

Tým geodetů (ing. Jan Havelka a Jiří Šály) zajišťuje veškerou geodetickou činnost pro potřeby ústavu. Pracoviště je vybaveno elektronickým dálkoměrem (tachymetrem Elta 50R), GPS Trimble GeoXH a příslušnými licencovanými softwarovými produkty pro tvorbu a zpracování prostorových dat (ArcView GIS 3.2, ArcMap 10, AutoCAD 2002).

Pracoviště disponuje rozsáhlým mapovým fondem, od základních map ČR (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000), přes SMO (1:5 000) až k výběrovým mapám katastrálním, indikačním skicám a podrobným plánům jednotlivých lokalit.

Ve spolupráci s Laboratoří geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Ing. Vladimírem Brůnou) využíváme digitálních dat mapových listů I. a II. vojenského mapování (více na http://oldmaps.geolab.cz/).

Specifikem kartografické práce předchozích geodetů (manželů Březákových) byla tvorba rekonstrukčních geomorfologických a hydrologických map oblastí zasažených povrchovou těžbou hnědého uhlí v severozápadních Čechách. Digitální archív obsahuje rastrové mapy tzv. mikroregionů, které vznikaly v průběhu 80. let 20. století v souvislosti se studiem sídelně-geografických otázek řešených během záchranných archeologických výzkumů např. v povodích Lužického potoka na Kadaňsku, údolí říčky Hutné na Chomutovsku, oblasti bývalého Komořanského jezera a přilehlého okolí na Mostecku, Lomského potoka na Bílinsku atd.

Zhruba od roku 1980 se Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. systematicky věnuje archivaci všech záchranných archeologických akcí, které jsou evidovány v regionální databázi PIAN (prostorová identifikace archeologických nálezů). V současné době jsou veškerá data také zapisována do centrálního archivu (Archeologické databáze Čech) spravovaného Oddělením prostorové archeologie Archeologického ústavu AV ČR v Praze.

Jakožto regionální správci dat spolupracujeme s Národním památkovým ústavem v Praze, na jehož ústřední pracoviště průběžně poskytujeme informace a prostorová data, která jsou implementována do tzv. Státního archeologického seznamu ČR, fungujícího coby informačního systému o územích s archeologickými nálezy (http://isad.npu.cz/).