ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Mgr. Milan Sýkora

 • 777 722 604
 • sykora277(zavinac)gmail.com
 • sykora277(zavinac)seznam.cz
 • archeolog
 • specializace:
   • hrady, tvrze a hmotná kultura
   • v současnosti hlavním tématem hrady doby husitské
 • Na ÚAPPSZČ, v.v.i., pracuje od roku 1996. Mezi lety 1996 až 2007 byl zaměstnán jako terénní technik, v současnosti jako archeolog.
 • Pokračuje v navazujícím magisterském studiu oboru Pravěká a raně středověká archeologie na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK.
 • Podílí se na záchranných archeologických výzkumech na území Ústeckého kraje.
 • projekty:
   • „Hrady doby husitské“
   • „Hrady Českého středohoří“
   • „Renesanční kachle jako projev reprezentace aristokracie“
   • od jara 2012 je spoluřešitelem projektu česko-německé přeshraniční spolupráce „ArchaeoMontan – středověké hornictví v Sasku a Čechách“. Projekt financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (program Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko).
 •  výstavy:
   • „Zapomenutá tvář města. Archeologický výzkum na Žižkově náměstí v Chomutově“. Výstava proběhla v r. 2009 v kostele sv. Kateřiny v Chomutově
   • „Hrady Českého středohoří“. Pilotní výstava na zámku Skalka, od r. 2010 dodnes
   • „Zapomenuté příběhy – každodenní život na středověkých hradech Mostecka“. Výstava probíhá od konce října 2012 do konce března 2013 v Oblastním muzeu v Mostě
 • vybraná bibliografie:
   • Sýkora, M. 2002 Dva mladoúnětické hroby z Lovosic. In: Čech, P. – Smrž, Z. (eds.): Sborník Drahomíru Kouteckému, 251-256
   • Kotyza, O. – Sýkora, M. 2003: Nálezy skel při archeologických výzkumech na Dómském vrchu v Litoměřicích v letech 1999 – 2001, Historické sklo 3. Sborník pro dějiny skla, 99-101.
   • Sýkora, M. 2005: Archeologický výzkum měšťanského domu čp. 52 v Bílině (okr. Teplice), In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998 – 2002, 133-165.
   • Sýkora, M. – Volf, M. 2005: Feudální sídlo Lina u Vrbičky (okr. Louny), In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998 – 2002, 121-131.
   • Sýkora, M. 2007: Šlechtická sídla v Milešovské části Českého středohoří, nepublikovaný rukopis bakalářské práce na FF UK v Praze.
   • Hlavenka, P. – Sýkora, M. – Velímský, T. 2008: K románské podobě kostela sv. Jakuba Většího ve Světci u Bíliny, In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže, 277-296.
   • Sýkora, M. – Veselý, H. 2009: Hrad Kalich – nové poznatky o stavební podobě hradu, In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách za rok 2008, 133-146.
   • Nová, E. – Nový, M. – Sýkora, M. 2010: Horní brána v Chomutově, In: Comotovia 2009, 5-220.
   • Lehký, I. – Sýkora, M.: 2010: Nové poznatky o stavební podobě hradu Oltářík, CB 12, 237-254.
   • Kotyza, O. – Sýkora, M. 2012: Litoměřický hrad a jeho počátky (Poznámky k hradní politice Jana Lucemburského v severozápadních Čechách), In: Hrady českého severozápadu. Sborník k životnímu jubileu Tomáše Durdíka, 87-148.
   • Nový, M. – Sýkora, M. 2012: Průzkum jádra hradu Oparno, In: Hrady českého severozápadu. Sborník k životnímu jubileu Tomáše Durdíka, 233-256.
   • Sýkora, M. – Veselý, H. 2012: Hrad Panna, In: Hrady českého severozápadu. Sborník k životnímu jubileu Tomáše Durdíka, 271-286.