ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH

veřejná výzkumná instituce

Předpolí Dolů Bílina, okr. Most, k. ú. Libkovice

Předpolí Dolů Bílina, okr. Most, k. ú. Libkovice

 

Vedoucí výzkumu: Daniela Franková

Rok: září – říjen 2010

Typ výzkumu: Záchranný archeologický výzkum

Stavba: Skrývka ornice v předpolí dolu

 

Archeologický výzkum na předpolí Dolů Bílina v roce 2010 probíhal na k. ú. zaniklé obce Libkovice. Navazoval na loňský záchranný archeologický výzkum na pravobřeží Lomského potoka (Káčerik 2009). Podnětem k letošnímu výzkumu byla skrývka plochy podél severního břehu přeložky Lomského potoka o výměře cca 150 x 4 m (obr. 1).

Na ploše bylo prozkoumáno a zdokumentováno celkem dvacet pět zahloubených sídlištních objektů mladší doby kamenné, datovaných do období kultury s lineární keramikou. Převažovalo třináct odpadních jam (obr. 2). Dále bylo odkryto devět kůlových jamek a dva žlábky, ty mohly být součástí půdorysů sloupových staveb, které se ovšem v celém rozsahu nezachovaly. Byl zachycen také jeden rozsáhlý hliník. Výzkumem byl získán sídlištní keramický soubor kultury s lineární keramikou, štípaná a broušená kamenná industrie a fragmenty zrnotěrek. Objekty představují další zachycenou část rozsáhlejšího sídlištního areálu z tohoto období, navazující na objekty zjištěné při výzkumu v roce 2009.

 

 

Popisky k obrázkům:

Obr. 1. k. ú. Libkovice, okr. Most. Pohled na část plochy výzkumu a přeložky Lomského potoka (foto D. Franková).

Obr. 2. k. ú. Libkovice, okr. Most. Obj. 10/10 po částečném odebrání výplně západní poloviny. Nade dnem leží poškozená keramická nádoba (foto D. Franková).

 

 

Obr. 1

 

Obr. 2