Menu Zavřeno

Mgr. Jan Blažek

ZÁSTUPCE ŘEDITELE — ARCHEOLOG
+420 777 722 606
blazek@uappmost.cz
 • Studium v Praze u prof. Buchvaldka, absolutorium v roce 1993, diplomová práce: Výroba, distribuce a deponování kovových předmětů v severozápadních Čechách v období střední až pozdní doby bronzové.
 • Od roku 1981 pracoval pro expozituru AÚ ČSAV Most, v roce 1982 jako technik v AÚ ČSAV Brno, v roce 1984 pro muzeum v Příbrami.
 • Od 1984 trvale zaměstnán v Archeologickém ústavu ČSAV, expozitura Most.
 • Od 1994 do 2017 ředitelem ÚAPPSZČ, v. v. i.
 • Doba stěhování národů.
 • Kovová industrie doby bronzové.
 • Staré sbírky a dějiny oboru před rokem 1945.
 • Člen redakční rady Archeologických rozhledů.
 • V uplynulých letech se podílel na řešení několika grantových úkolů (Počátky a rozvoj metalurgie neželezných kovů v Podkrušnohoří, Národní kulturní dědictví a jeho zhodnocení).
 • Blažek, J. – Kotyza, O. 1990: Archeologická sbírka Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích 1. Fond Libochovice. Die archäologische Sammlungen des Leitmeritzer Kreismuseums. Teil 1: Stadtmuseum Libochovice. Teplice.
 • Blažek 1991: Die Raumidentifikation der archäologischen Fundstellen in Nordwest-Böhmen.Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 25, 15-20.
 • Blažek, J. – Lutovský, M. 1992: Nové poznatky o pohřebišti z doby stěhování národů ve Světci u Bíliny. Časopis Národního muzea v Praze, řada historická CLXI, 1-7.
 • Blažek, J. – Dobeš, M. 1993: Bohemika a moravika ve sbírce Landesmusea für Vorgeschichte v Drážďanech
  Böhmische und mährische Funde in der Sammlung des Landesmuseums für Vorgeschichte in Dresden. 
  Zprávy České společnosti archeologické, Supplément 18.
 • Blažek, J. – Štauber, B 1993: Archeologická sbírka Obecního úřadu v Petrohradě, Archäologische Sammlung des Gemeindeamtes in Petrohrad, Bez. Louny. Zprávy České společnosti archeologické, Supplément 17.
 • Blažek, J. – Smejtek, L. 1993: Die Bronzemesser in Nordwestböhmen. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Nordwestböhmens 1., Nordböhmische Bronzefunde 1. Praha.
 • Blažek, J. – Kotyza, O. 1995: Archeologická sbírka Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích 2., Fond Třebenice. Die archäologische Sammlungen des Leitmeritzer Kreismuseums. Teil 2: Stadtmuseum Třebenice. Teplice.
 • Blažek, J. – Černá, E. – Velímský, T. 1995: Zur Siedlungsgeschichte der böhmischen Seite des Erzgebirges. Germania 73, 1995, 463-479.
 • Blažek, J. 1995: Die jung- und spätkaiserzeitliche Skelettgräber aus Nordwestböhmen.Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Dresden 37, 139-161.
 • Blažek J. 1996: Damals. Die  deutsche Archäologie in der Nordwestböhmen vor dem Jahre 1945. In: Kaiserová, K. (ed.), Die Böhmischen Länder in der Deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848, Acta Universitatis Purkynianae, Slavogermanica 3, 185-190.
 • Blažek, J. – Hansen, S. 1997: Die Hortfunde von Saběnice in Nordwest-Böhmen. Beiträge zur Ur – und Frühgeschichte Nordwestböhmens 4. Nordböhmische Bronzefunde 3. Most.
 • Blažek, J. – Ernée, M. – Smejtek, L. 1998: Die bronzezeitlichen Gußformen in Böhmen. Most.
 • Blažek, J. 1999: Pohřebiště z doby stěhování národů v Postoloprtech, okr. Louny, poloha Seník. In: Čech, P. (ed.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997. Most, 123-131.
 • Blažek, J. Gál, L. 2001: Bronzový věk Podkrušnohoří. Katalog stejnojmenné výstavy. Most.
 • Blažek, J. 2000: Archeologie v okupovaném pohraničí 1938-1945. (Amt für Vorgeschichte a Josef Kern). In: Radvanovský, Z. (ed.), Historie okupovaného pohraničí 1938-1945, sv.5, Ústí nad Labem, 135-155.
 • Blažek, J.: Bronzové předměty ze Solan. In: Čech, P. – Dobeš, M. (ed.), Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, Most, 27-31.
 • Blažek, J. – Lainová, K. (ed.) 2001: Prameny k dějinám archeologie v severozápadních Čechách 1. Nařízení Amt für Vorgeschichte. Most.
 • Blažek, J. – Kotyza, O. 2002: Pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů ve Schwarzenberské ruční cihelně v Lovosicích. In: Čech, P. – Smrž, Z. (ed.), Sborník Drahomíru Kouteckému, Most, 27-36.
 • Blažek, J. – Lutovská, P. 2002: Prameny k dějinám archeologické památkové péče. Vládní nařízení o archeologické památkové péči z roku 1941. Archeologie ve středních Čechách 6, 617-639.
 • Blažek, J. – Smrž, Z. 2002: Nález bronzových srpů zhory Kletečné (706 m n.m.) v Českém středohoří, K votivním nálezům z vrcholků kopců a hor. Archeologické rozhledy 54, 791-812.
 • Blažek, J. – Michálek, I.: Prameny k dějinám archeologie v severozápadních Čechách 2.Korespondence Josefa Kerna 1. – Otto Tschakert, Franz Runge. Most.
 • Blažek, J. 2003: Z dějin Archeologického ústavu za okupace. Archeologické rozhledy 55, 581-601.
 • Blažek, J. 2007: První profesura pravěké archeologie na Německé universitě v Praze. In:Hlavová, J. – Sýkora, M. (eds.). Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1998 – 2002, Most, 231-238.
 • Blažek, J. 2008: Tři skříně a jeden stůl. Konec německé archeologie v severozápadních Čechách. In: Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.). Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007, Most, 433-438.