Menu Zavřeno

Formuláře ke stažení

Připravujete-li stavbu, v první fázi budete pro stavební úřad potřebovat vyjádření pro územní řízení a stavební povolení.

Žádost o vyjádření můžete zasílat poštou, datovou schránkou nebo emailem. K žádosti vždy připojte situační plán, ze kterého je jasně patrné umístění a rozsah plánované stavby. Ve vyjádření, které vydáváme, najdete instrukce, kdy a jak ohlašovat zahájení stavební činnosti.

Žádost o vyjádření:

Oznámení o zahájení zemních prací je vhodné zaslat společně se situačním plánem, alespoň 14 dní před zahájením zemních prací. Můžete tak učinit prostřednictvím pošty, emailem, nebo on-line formulářem. V závislosti na charakteru stavby bude ohlašovatel kontaktován pracovníkem naší instituce a domluví se na konkrétní podobě záchranného archeologického výzkumu (ZAV).

Oznámení o zahájení zemních prací:

Ve většině případů probíhá na stavbách ZAV formou archeologického dozoru. Pokud dojde na stavbě k zachycení rozsáhlejších archeologických situací, přistupujeme k uzavření Smlouvy o archeologickém výzkumu.

Objednávka archeologického výzkumu: