Menu Zavřeno
Více o projektu na:

ArchaeoMontan je mezinárodní vědecký projekt zaměřený na studium středověkého hornictví
v Krušných horách. Projekt je součástí Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsahem projektu je mezioborový výzkum pozůstatků středověké těžby a zpracování rud na významných nalezištích v Krušných horách.

Konference

Metodami povrchového průzkumu, dálkového průzkumu (Airborne laser scanning), geologického průzkumu a studiem písemných pramenů hledáme řešení otázek spojených
s počátky rudného hornictví, jeho technologickou úrovní, intenzitou
a významem pro vývoj Krušných hor.

Výstupem projektu jsou odborné studie publikované ve sborníku, mezinárodní konferencí s tématem montánní archeologie, které jsou součástí projektu a zároveň příprava monografie věnující se středověkému hornictví na Přísečnicku.