Menu Zavřeno

Proměna středověkého venkovského kostela jako symbolu duchovní tradice a lokální identity

Financováno z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity republiky (NAKI II/2) financovaného Ministerstvem kultury České republiky.

Kód projektu: DG18P02OVV042.

Účastníci projektu:

Příjemce – koordinátor: Národní památkový ústav (Mgr. Jaroslav Skopec)

Příjemce: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech (PhDr. Vojtěch Peksa)

Kostel sv. Jakuba Vtěšího ve Vroutku postavený v poslední třetině 12. století
Výsledky projektu

Středověká venkovská sakrální architektura 2021

Specializovaná mapa s odborným obsahem. Umožňuje nejenom jednoduchý a rychlý přístup do databáze staveb a vyhledávání v ní, ale též jejich vzájemnou komparaci na základě zvolených znaků. 

Interdisciplinární výzkum středověké sakrální architektury 2022

Certifikovaná metodika. Reprezentuje tradiční dokumentační, analytické a interpretační postupy stavebně historického a archeologického výzkumu.

Výstava „Středověká venkovská sakrální architektura na okrese Louny“
Seznamuje odbornou i laickou veřejnost se středověkými venkovskými kostely na okrese Louny, s jejich podobou, stavebně historickým vývojem, hodnotou a významem. Výstava byla zahájena 1. 11. 2022 v Ústí n. Labem. V roce 2023 bude putovat po muzeích okresu Louny.

Katalog k výstavě „Středověká venkovská sakrální architektura na okrese Louny“
Tematicky a obsahově doplňuje a rozšiřuje informace o objektech presentovaných na výstavě a zároveň je zasazuje do obecnějších regionálních a zemských souvislostí.

Hlavním cílem projektu je zkoumat, poznat a definovat faktory, které formovaly proměnu středověkého venkovského kostela v následujících staletích. Rozpoznat, jakou roli v tomto procesu sehrál vlastník, patron, duchovní správce, osobní ambice zúčastněných aktérů, konfesní a národnostní změny, finanční situace záduší či geografická poloha. Ve snaze o komplexní obraz této problematiky byly zvoleny regiony, kde můžeme očekávat větší odlišnosti, tedy oblast příhraniční (okresy Děčín a Ústí nad Labem) a vnitrozemská (okresy Louny a Litoměřice). Poznání kostelů bude vycházet jak z vlastního průzkumu stavby spojeného s podrobnou dokumentací, tak z dalších specializovaných průzkumů (archivního, dendrochronologického apod.).

Avšak nezůstaneme pouze na úrovni standardního stavebně-historického průzkumu, ale budeme usilovat o poznávání objektu z širšího hlediska, které se pro jeho formování ukazuje jako stále podstatnější. Budou proto zkoumány následné proměny středověkého kostela právě v souvislosti s identitou a individualitou konkrétního místa i odlišností duchovních tradic. Zajímat nás budou jak okolnosti přestaveb s úplným či částečným zachováním původní architektury, tak důvody, které vedly k demolici středověkých kostelů a jejich nahrazení novostavbami. Získané informace budou vkládány do specializované mapy s odborným obsahem, která umožní tyto stavby navzájem porovnávat.

Dalším výsledkem projektu, vedoucím k prezentaci a propagaci tohoto druhu kulturního dědictví, bude výstava spojená s vydáním kritického katalogu. Výzkum by měl rozšířit znalosti v problematice, jíž chybí komplexní pohled i větší množství relevantních sond pro severočeský region. Mnohé informace v současné době se zanikáním těchto staveb mizí, přestože právě kostel často bývá nejstarší stojící stavbou v dané lokalitě, a představuje tak jedinečný pramen historického poznání, nezbytného pro porozumění duchovní a kulturní identitě místa.

Počátky kostelů v severozápadních Čechách na základě archeologických výzkumů

Severozápadní Čechy patří mezi oblasti dlouhodobě ovlivněné lidskou činností, která obzvláště ve druhé polovině 20. století měla zcela devastující vliv na krajinu a také sakrální architekturu. První archeologické výzkumy postihující vesnické kostely se rozeběhly od poloviny 60. let 20. století. Systematický výzkum kostelních staveb přišel na pořad dne až v 70. letech, kdy část těchto staveb již zmizela, neboť zbořené kostely severních Čech představují téměř polovinu zničených kostelů v celém tehdejším Československu. Nejkomplexněji se archeologie věnovala především kostelům v likvidovaném starém Mostě. Od 90. let se na severozápadě Čech konaly v převážné většině záchranné archeologické výzkumy, nejčastěji probíhající při postupných rekonstrukcích kostelů. Celkem se uskutečnilo takřka 5 desítek archeologických výzkumů vesnických kostelů.

Vznik vesnických kostelů je komplementárně spojen se vznikem farní organizace, neboť síť sakrálních staveb se dříve či později stala její oporou. Hlavní část zkoumaného tématu se vztahuje k vesnickému prostředí a k otázce, v jakém časovém rozpětí a v jakém sociálním kontextu vznikaly svatyně ovlivňující svět vesničanů, tj. zabezpečující přístup ke křesťanským svátostem a mimo jiné také možnost křtu a pohřbu na posvěcené půdě u kostela. Páteří struktury je postupně se zahušťující mozaika kostelů budovaných z iniciativy panovníka, církevních institucí a především šlechty. Archeologický výzkum klade při hledání počátků sakrálních staveb důraz na proměnu topografického vztahu sídlišť a míst posledního odpočinku. Zatímco venkovská pohřebiště 10. a 11. století označovaná jako řadová se rozkládala stranou od sídlišť, někdy kolem roku 1100, snad ve spojitosti s bojem knížete Břetislava II. proti polopohanským zvykům venkovanů, využívání pohřebišť „v lesích a polích“ končí a pohřbívání se přesouvá do bezprostředního prostorového kontaktu se sídlišti.

Při zkoumání dalšího vývoje si archeologie pokládá otázku, zda na těchto pohřebištích „u dědin“ od samého počátku stály také kostely. Máme k dispozici argumenty, které ukazují jak na vznik kostela současně s pohřbíváním (např. Podbořany, Nevechovice, Vroutek), tak také na jeho dodatečné připojení k již fungujícímu pohřebišti (např. Poláky, Nesvětice). Kostel v Chcebuzi na Litoměřicku doložený k roku 993, ukazuje, že se sakrálními stavbami musíme ve venkovském prostředí počítat dokonce od konce 10. století, ač se jistě jednalo o jednotky kostelů. V případě několik dalších kostelů je možné jejich výstavbu zařadit do následujícího 12. století (Poláky, Nesvětice, Vroutek, Kadaň, Nevechovice, Lovosice, Mašťov).

Archeologický výzkum dvou fází kostela sv. Mikuláše a Michaela v Libkovicích

Síť sakrálních staveb doplňují klášterní založení – Postoloprty a Doksany, založené v 1. polovině 12. století. Lze předpokládat, že další archeologické výzkumy, případně důkladné stavebně historické průzkumy přinesou postupem času nálezy starších a dosud neznámých stavebních etap, které mohly zahrnovat i stavby ze dřeva. Ty na Lounsku ještě ve 2. pol. 14. století tvořily až pětinu kostelů. Ukazuje se tím, že se jednalo o poměrně běžný stavební typ, který oproti zděným představoval podstatně úspornější, a tedy dostupnější řešení.

Vznik „sítě“ kostelů je třeba brát jako kontinuální proces, který v dlouhodobě osídlených regionech mohl již na přelomu 12. a 13. století dosáhnout pokročilého stupně vývoje. K výraznému zahuštění sítě kostelů došlo poté v 1. polovině, či kolem poloviny 13. století v souvislosti s výstavbou románských staveb a tento proces byl završen až ve století čtrnáctém. A právě hustota sakrálních staveb byla určujícím prvkem pro vytváření farní organizace. Její vznik byl nepochybně zásah do starých pořádků venkovského světa, který se dotkl citlivého místa – zacházení s mrtvými. Způsob odchodu na onen svět totiž znovu a znovu potvrzoval kulturní podstatu příslušné komunity. Zároveň teprve snadno dostupný kostel a sním spojený klérus vnášel na vesnici přelom, který ukončoval dlouhou etapu dvojvěří a dovoloval snahu o hlubší christianizaci venkova. Díky přináležitosti několika sídlišť k jedné sakrální stavbě, se kostel také stává centrem, kde dochází k setkávání komunit, výměně informací či směně zboží.