Menu Zavřeno
Historické sklo 6. Sborník pro dějiny skla

Publikace obsahuje studie a příspěvky odborníků z českých
a moravských institucí i kolegů z Polska a Slovenska. Tak jako
v předešlých číslech sborníku jednotlivé studie informují o nálezech skla z archeologických výzkumů, o nově zjištěných zaniklých sklářských hutích a o experimentální tavbě skla, dále o konzervaci skleněných artefaktů i výsledcích archeometrického výzkumu. Přehled dosavadní čtyřicetileté činnosti Odborné skupiny pro dějiny skla
je dokumentován nejen zápisy z jednotlivých akcí, ale také souborem fotografií z jednotlivých pracovních setkání a kolokvií konaných doma
i v zahraničí.

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:


978-80-86531-20-5

2018