Menu Zavřeno

Paměť krajiny středověkého Mostecka

Monografie soustřeďuje nové archeologické prameny k počátkům mladohradištního a pozdně hradištního osídlení Mostecka.
Tím postihuje vývoj a změny sídelní struktury, která předcházela konstituování vrcholněstředověkého města Mostu. Práce
je doprovázena velkým množstvím kreseb, plánků a fotografií.

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Klápště, J.
80-85-115-48-4

1994
Most
240
česky s něm. souhrnem