Menu Zavřeno

Mgr. Marek Půlpán

ARCHEOLOG
+420 777 722 607
pulpan@uappmost.cz
 • V roce 2012 složil úspěšně magisterskou zkoušku z oboru Pravěká a raně středověká archeologie na Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK.
 • Podílí se na záchranných archeologických výzkumech na území Ústeckého kraje.
 • Starší doba železná
 • Půlpán, M. 2008: Kostrový hrob kultury bylanské z Lovosic, okr. Litoměřice. In: Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže. Most, 155-170.
 • Půlpán, M. 2009: Kostrový hrob kultury bylanské se zlatou spirálkou z Lovosic, okr. Litoměřice. In: Kuljavceva Hlavová, J. – Černá, E. (eds.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách za rok 2008. Most, 73-107.
 • Půlpán, M. 2012: Nádoby na nožce a nožkách v bylanské kultuře. Jeden z doplňkových ukazatelů sociálního postavení zesnulých? In: Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. – Sýkora, M. (eds.): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2009-2010. Příspěvky k pravěku a rané době dějinné severozápadních Čech 18. Most, 41-70.
 • Půlpán, M. – Radoň, M. 2012: Kameny a kamenné artefakty z hrobů bylanské kultury v Lovosicích. Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích 29. Teplice, 177-190.
 • Řídký, J. – Květina, P. – Půlpán, M. – Kovačiková, L. – Stolz, D. – Brejcha, R. – Šreinová, B. – Šrein, V. 2012: Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice). Analysis and interpretation of finds from the Neolithic rondel ditch in Vchynice (Northern Bohemia). Archeologické rozhledy LXIV, 628-694.
 • Půlpán, M. – Reszczyńska, A. 2013: Chamber graves of the Bylany culture (Ha C – Ha D 1) in north-western Bohemia. Problematyka grobów komorowych kultury bylańskiej (Ha C – Ha D1) w północno-zachodnich Czechach. In: Kadrow, S. (ed.): Analecta Archaeologica Ressoviensia 8, Funerary Archaeology, Archeologia funeralna, Rzeszów, 173-235.
 • Řídký, J. – Kovačiková, L. – Půlpán, M. 2013: Chronologie mladoneolitických objektů a soubor kosterních zvířecích pozůstatků ze sídelního areálu s rondelem ve Vchynicích (okr. Litoměřice). The chronology of Late Neolithic features and an assemblage of animal skeletal remains from a settlement area with a rondel in Vchynice (nordwestern Bohemia). Archeologické rozhledy LXV, 227-284.
 • Šreinová, B. – Šrein, V. – Řídký, J. – Půlpán, M. 2013: Kamenné nálezy z neolitického sídelního areálu ve Vchynicích (severozápadní Čechy). The stone finds from the Neolithic settlement area in Vchynice (Northwestern Bohemia). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 21, 2, 157-170.
 • Blažek, J. – Ondráčková, L. – Půlpán, M. – Reszczyńska, A. 2014: Nové žárové pohřebiště z doby římské v Nezabylicích, okr. Chomutov. Archeologie ve středních Čechách 18/2, 799-811.
 • Půlpán, M. 2014: Pohřebiště bylanské kultury na poloze Aoyama v Lovosicích, okr. Litoměřice (Základní charakteristika). Bylany culture burial ground in the Aoyama position in Lovosice, Litoměřice District (Basic characteristics). In: Juchelka, J. (ed.): Doba popelnicových polí a doba halštatská ve střední Evropě. Materiál z XIII. mezinárodní konference „Popelnicová pole a doba halštatská“. Opava, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědná fakulta v Opavě, 78-99.
 • Půlpán, M. – Blažek, J. 2014: Výšinná lokalita z doby bronzové a železné v Místě, okr. Chomutov. Zpráva z výzkumu v roce 2013. Eine Hőhensiedlung aus der Bronze- und Eisenzeit in Platz (Místo), Kreis Komotau (Chomutov). Forschungsbericht 2013. In: Smolnik R. (ed.): ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, Beiheft 28, Landesamt für Archäologie Sachsen, Dresden, 83-94.
 • Řídký, J. – Půlpán, M. – Šreinová, B. – Šrein, V. – Drnovský, V. – Květina, P. 2014: „Životní cyklus“ mlecích nástrojů z mladoneolitického sídelního areálu s rondelem ve Vchynicích, okr. Litoměřice. „Life cycle“ of grinding tools from the Late Neolithic settlement area with rondel at Vchynice, Northwest Bohemia. Archeologické rozhledy LXVI, 271-309.
 • Stolz, D. – Řídký, J. – Půlpán, M. – Burgert, P. 2015: Štípaná industrie z mladoneolitického sídelního areálu s rondelem ve Vchynicích, okr. Litoměřice. Chipped stone industry from the Late Neolithic settlement area with rondel at Vchynice, Northwest Bohemia. Archeologické rozhledy LXVII, 267-286.
 • Půlpánová-Reszczyńska, A. – Půlpán, M. – Ondráčková, L. 2017: Bronzové vědro s obličejovými atašemi typu E 28 z pohřebiště doby římské v Nezabylicích, okr. Chomutov. Archeologie ve středních Čechách 21/1, 347–360.
 • Půlpánová-Reszczyńska, A. – Půlpán, M. – Křivánek, R. 2017: Geophysical Survey and Archaeological Excavations at the Roman Period Cemetery in Nezabylice (Chomutov District, Northwest Bohemia). In: Dębiec, M. – Pasterkiewicz, W. (eds.): Analecta Archaeologica Ressoviensia 12, Non-invasive Methods in Archaeology, Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego – Institute of Archaoleogy Rzeszów University, 109–131.
 • Ondráčková, L. – Půlpán, M. – Půlpánová-Reszczyńska 2018: Nezabylice – germánské pohřebiště. Sedm sezón záchranného archeologického výzkumu. Památky, příroda, život 50/2018, Časopis Oblastního muzea v Chomutově, 29–46.
 • Půlpán, M. 2018: Contribution of new research of Bylany culture cemeteries (Ha C1 – Ha D1) in the lower Eger river area. In: Trefný, M. (ed.), The Early Iron Age in Central Europe, Proceedings of the conference held on the 2nd–4th of July 2015 in Hradec Králové, Czech Republic. Hradec Králové: Philosophical Faculty, University of Hradec Králové, 110–132.
 • Půlpán, M. – Půlpánová-Reszczyńska, A. – Křivánek, R. 2018: Přínos nedestruktivních průzkumů pro poznání dílčích struktur polykulturního funerálního areálu v Nezabylicích, okr. Chomutov. Archeologie ve středních Čechách 22/2, 645–654.
 • Půlpánová-Reszczyńska, A. – Půlpán, M. – Ondráčková, L. 2018: Depot zbraní z doby římské v krušnohorské Hrádečné, okr. Chomutov. A Roman Period weapon hoard from Hrádečná in the Erzgebirge Mts., northwest Bohemia. Archeologické rozhledy LXX-4, 554–595.