Menu Zavřeno

Název projektu:
Archeologie ve světovém dědictví – krajiny dobývání cínu (ArchaeoTin)

Finanční podpora EU:
3.517.607,43 €

Doba realizace projektu:
22. 2. 2023 – 30. 6. 2026

Kontaktní osoby:
Dr. Christiane Hemker, Landesamt für Archäologie Sachsen
christiane.hemker@lfa.sachsen.de
Mgr. Jana Burdová, vztahy s veřejností
archaeomontan@uappmost.cz

Projektový partneři:
Zemský úřad pro archeologii Sasko – vedoucí projektu
Univerzita Ludwiga Maxmiliána v Mnichově
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Technická univerzita v Drážďanech
Masarykova univerzita v Brně
Museum Zinngrube Ehrenfriedersdorf 
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.

Cíle a obsah:
Obsahem projektu je přeshraniční interdisciplinární výzkum těžby cínu v Krušných horách se zaměřením na těžbu rýžováním a na zpracování a prezentaci získaných poznatků formou putovní výstavy. Na spolupráci se podílí 13 organizací. Společné využívání a další rozvoj různorodých archeologických, historických a přírodovědných metod přispěje k lepšímu montánně-archeologickému a historickému zpracování dosud málo prozkoumané těžby cínu rýžováním a jejího významu pro kulturní vývoj a utváření hornické krajiny Krušných hor mezi dobou bronzovou a novověkem, tedy v období zhruba 4000 let. Díky projektu dojde k podpoře 23 kulturních resp. turistických památek prostřednictvím lokálních montánně-archeologických výzkumů, nabídce odborných přednášek, školení zástupců daných lokalit jakožto multiplikátorů a poskytováním obsáhlých materiálů pro jejich vlastní osvětovou činnost.

Výsledky projektu:
Výzkum hornictví cínu v Krušných horách a jeho vývoje v průběhu tisíciletí realizuje přeshraniční výzkumný tým, jehož kompetence se vzájemně doplňují. Mezi používané metody patrí mj. radiokarbonové datování, dendrochronologie, palynologie, antrakologie, analýzy rostlinných makrozbytků, geochemie, archeometalurgie, mikromorfologie, sedimentologie, mineralogie a petrografie. Cílem společného výzkumu je systematicky znázornit vývoj hornictví a produkce těžby cínu v Krušných horách a její celoevropský význam a poukázat na interakce se socioekonomickým vývojem v pohraničí.

Plánované výsledky projektu predstavuje 1 putovní výstava, 1 sborník, 1 publikace, 1 konference, 1 sada materiálu pro multiplikátory, nejméně 50 prezentací a publikování v médiích.