Menu Zavřeno

Mgr. Věra Sušická

ARCHEOLOŽKA
+420 774 684 497
susicka@uappmost.cz
 • Studium na FF UK v Praze – obor Pravěká a raně středověká archeologie. Bakalářské studium bylo úspěšně absolvováno 2007. Téma bakalářské práce: Raný eneolit ve středních Čechách se zřetelem na lokalitu Praha-Krč (vedoucí práce PhDr. Miroslav Dobeš).
 • V roce 2006 absolvovala půlroční zahraniční stáž (program Socrates-Erasmus) na „Professur für Ur- und Frühgeschichte v Lipsku“. Pod vedením Prof. Dr. Sabine Rieckhoff – studium eneolitu Německa.
 • V zahraničí se v letech 2006, 2007 a 2009 zúčastnila neoliticko-chalkolitického dlouhodobého výzkumu ve středním Turecku, na lokalitě Tepecik – Çiftlik (Nigde, pod vedením Doc. Erhan Bıçakçı z Istambulské univerzity).
 • V roce 2012 složila úspěšně magisterskou zkoušku z oboru Pravěká a raně středověká archeologie na FF UK v Praze.
 • Období pozdní doby kamenné – eneolit.
 • Podílí se na záchranných archeologických výzkumech na území Ústeckého kraje. Od roku 2011 se její terénní a výzkumná činnost zaměřuje zejména na odkryvy v oblasti předpolí Dolů Nástup Tušimice (okr. Chomutov).
 • Sušická, V. 2007: Raný eneolit ve středních Čechách se zřetelem na lokalitu Praha-Krč.Nepublikovaná bakalářská práce. FF UK, Praha.
 • Smejtek, L. – Sušická, V. 2009: Časně eneolitické nálezy z Prahy-Krče. Archeologie ve středních Čechách 13/1, 111-146.
 • Sušická, V. 2009: Sídlištní objekty řivnáčské kultury z Lovosic (okr. Litoměřice). –Nález „skladu“ keramických nádob. Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách za rok 2008, 43-60.
 • Sušická, V. 2012: Obytné stavby kultury nálevkovitých pohárů v Evropě. Nepublikovaná diplomová práce. FF UK, Praha.
 • Sušická, V.: Kostrové hroby kultury se šňůrovou keramikou z bývalého katastru obce Prosmyky, okr. Litoměřice. Příspěvek k prvkové skladbě kovových předmětů mladšího eneolitu. Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách (v tisku).