Menu Zavřeno

PhDr. Eva Černá

ARCHEOLOŽKA
+420 777 722 608
cerna@uappmost.cz
 • V roce 1962 ukončeno středoškolské studium a v témže roce zahájeno vysokoškolské studium na Katedře archivnictví FF UK v Praze (1962 – 1963), na Katedře prehistorie FF UJEP Brno (1963 – 1967). V roce 1967 bylo ukončeno studium státní závěrečnou zkouškou, v r. 1981 složena státní rigorózní zkouška (PhDr.).
 • V rozmezí let 1967 – 1981 zaměstnána v muzeích jako samostatný odborný pracovník – archeolog.
 • Od roku 1981 do současnosti zaměstnána v ÚAPP SZČ v.v.i. (dříve AÚ ČSAV Praha, expozitura Most).
 • V r. 1994 – 1996 zastávala funkci zástupce ředitele ústavu.
 • Od r. 2009 přednáší na Universitě Palackého v Olomouci dějiny skla a sklářské výroby  v rámci výuky Artefaktuální archeologie.

Od r. 1983 úzká mezioborová spolupráce umožňující aplikaci:

 • Geofyzikálních metod při prospekci zaniklých skláren.
 • Metody experimentu při studiu zaniklých sklářských technologií (ve spolupráci se sklářskými technology byl v roce 1991 postaven model středověké sklářské pece, ve kterém byly v letech 1992 – 1994 realizovány experimentální tavby).
 • Analytické metody při zkoumání chemické skladby historických skel ( ing. Z. Cílová Ph.D., doc. V. Hulínský CSc., Ústav skla a keramiky při VŠCHT Praha).
 • Původní specializace na pravěké sklo — od druhé poloviny 70. let přechod na problematiku středověkého sklářství a dějiny sklářství od raného do vrcholného středověku.
 • Od počátku 90. let studium dálkových komunikací v oblasti Krušných a dějiny osídlení Krušných hor.
 • Od roku 1993 – archeologie středověkého města – záchranné výzkumy v Kadani.
 • Zakládající členka odborné skupiny pro dějiny skla při ČAS konstituované na jaře roku 1977. V letech 1977 – 1985 a v r. 1993 byla jejím tajemníkem, od r. 1994 do současnosti zástupcem tajemníka; je členkou redakční rady Sborníku pro dějiny skla.
 • V roce 1992: námět, scénář a spoluúčast na realizaci  dokumentárního filmu: “Sklářská pec”
 • V letech  2001-2005: Členkou skupiny odborných pracovníků konstituované dne 15. 10. 2001 jako „Společnost Městského muzea v Kadani“.  Cílem skupiny  bylo  zpřístupnit v objektu nově rekonstruovaného františkánského kláštera v Kadani stálé historické expozice. V jejím rámci se podílela na vypracování libreta a scénáře expozice  „Dějiny města Kadaně – středověk, novověk“ i na její  tvorbě,včetně výběru a  instalaci archeologických nálezů.
 • V roce 2010  členkou organizačního výboru 5 . Mezinárodní konference historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích, konané v Železném Brodě, 17.- 19. září 2010.
 • V letech 2011-2012: Členství v organizačním výboru  mezinárodního sklářského sympósia: „5. intenationales Symposium zur archäologischen Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas“, které se uskutečnilo v květnu r. 2012 v krušnohorském Seiffenu, v Sasku.

Výstavy:

 • Ke kořenům severočeského sklářství – výpověď archeologických pramenů o výrobě skla ve vrcholném středověku“,  Sklářské muzeum  Nový Bor, r. 2004.
 • „Počátky Kadaně, johanité a měšťan Arvín“, Městské muzeum  Kadaň,  r. 2006.
 • „Nejstarší středověké sklárny ve střední části Krušnohoří“, Městské muzeum Kadaň,  15. květen –  03.   červen  2012.
 • Lehečková, E. 1972: Vorgeschichtliche Glasperlen aus Böhmen und Mähren. In: Annales du 5e Congres international d°Etude historique du Verre, Prague l970, Lićge, 31-48.
 • Lehečková, E. 1972 – 1975: Nové nálezy středověkého skla z Kutné Hory, Hrádku. Památky archeologické 66, 450-485.
 • Durdík,T. – Lehečková, E. 1977: Stavební vývoj a podoba středověkého hradu v Kadani na základě archeologického výzkumu. Archeologické rozhledy 29, 281-292.
 • Hejdová, D. – Frýda, F. – Šebesta, P. – Černá, E. 1983: Středověké sklo v Čechách.Archaeologica historica 8, 243-266.
 • Černá, E. (ed.) 1987: Rettungsëttigkeit in den Braunkohlengebieten und die Problematik der Siedlungsgeschichtlichen Forschung. Praha, Symposium 7.- 11. 4. 1986, Most.
 • Levý, O. – Čepela, P. – Zaw Win – Černá, E. 1987: Magnetometrický výzkum sklářských hutí v Krušných horách. Archeológia – geofyzika – archeometria, Nitra. T V, 42-52.
 • Černá, E. 1990: Ergebnisse der Erforschung mittelalterlicher Glasshütten in Böhmen.Annales du lle Congrćs AIHV Bale 29 aout – 3 september l988, 335-340.
 • Černá, E. – Velímský, T. 1990: Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freibergu. Archaeologia historica 15, 477-487.
 • Černá, E. 1991: Současný stav a perspektivy studia středověkého sklářství v Čechách od 13. – 15./16.století. In: AUNC, Toruň, Archaeologia szkla 18, seszyt 210, 151-172.
 • Černá, E. 1991 Les plus anciens documents sur la fabrication du verre en Boheme. In: Ateliers de verriers de l°antiquité á la période pré- industrielle, Rouen, 103-108, Actes des journées d°étude Association Francaise pour l°ar chéologie du Verre.
 • Černá, E. 1991: Les nouvelles connaissance sur la fabrication du verre aux alentours de la commune Moldava dans les Mons Méthaliques a l°époque du Haut Moyen Age. In: Archeologia e storia della produziome del vetro preindustriale, Firenze. 451-462.
 • Černá, E. 1991: New evidence for Glass production in Bohemia during the high middle ages.In: Archaeology in Bohemia l986 – 1990, 260-264.
 • Černá, E. – Meduna, P. 1991: Die Entwicklung der frühmittelalterlichen Siedlungsstruktur in Petipsy-Becken auf Grund der Ergebnisse der systematischen Landesaufnahme.Veröffentlichungen des Museums f. Ur- und Frühgeschichte Potsdam, 25, 135-140.
 • Černá, E. – Velímský, T. 1999: Lidské kosterní pozůstatky v sídlištních objektech kultury nálevkovitých pohárů v Malém Březně, okr. Most. Archeologické rozhledy 43, 47-62.
 • Brabenec, M. – Černá, E. 1991: Chemicko-technologické rozbory středověkých sklářských pánví. In: AUNC Toruň. Archeologia szkła 19, 223, 89-96.
 • Meduna, P. – Černá, E. 1991: Settlement structure of the early Middle Ages in nortwest Bohemia:  investigations of the Pětipsy basin area. Antiquity 65, 388-95.
 • Meduna, P. – Černá, E. 1992: Ke struktuře osídlení raného středověku v SZ Čechách – Výzkum oblasti Pětipeské pánve. Archeologické rozhledy 44, 77-93.
 • Černá, E. – Kirsch, R. – Brabenec, M. 1993:  Pokus o rekonstrukci středověké sklářské technologie. Sklář a keramik 43/6-7, 143-150.
 • Anderle, J. – Černá, E. – Kirsche, A. 1993: Neznámý hrad u Brandova v Krušných horách.Castellologica bohemica 3, 125-130.
 • Černá, E. – Velímský, T. 1993: Česko-saské kontakty a problematika středověkých cest přes Krušné hory a Děčínské stěny. In: Acta Universitatis Purkynianae, Philosophicaet Historica 1., Čechy a Sasko v proměnách dějin, Ústí n.L. 359-371.
 • Černá, E. (ed.) 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Katalog výstavy. Most.
 • Blažek, J. – Černá, E. – Velímský, T. 1995: Zur Siedlungsgeschichte der böhmischen Seite des Erzgebirges. Sonderdruck aus Germania 73, 463-479.
 • Černá, E. – Kirsch, R. – Štrojsa, J. 1995: Druhá experimentální tavba skla ve středověké peci. Sklář a Keramik 45/1, 12-18.
 • Černá, E. – Kirsch, R. – Štrojsa, J. 1995: Třetí experimentální tavba skla v rekonstruované středověké peci Moldava – 1994. Sklář a keramik 45/10, 229-235.
 • Černá, E. 1995: Beitrag der Archäologie für Erkenntnis der Glasöfenkonstruktion im Zeitraum des Hochmittelalter. AUNC, Archeologia 22 – Nauki humanisticzno-spoleczne 275, 33-50.
 • Černá, E. 1999: Nálezy skel ze středověkého Mostu (Soubor z jímky 1, sek M12 u čp. 226). In:Blažek, J. – Meduna, P. (ed.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983 – 1992, Most. 239-262.
 • Černá, E. 1995: Eine mittelalterliche Glashütte bei Pockau im Erzgebirge. Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflegem 37, 177-194.
 • Černá, E. 1996 Böhmisches mittelalterliches Glas und seine Darstellung in Bilderhandschriften und in der bildenden Kunst. In: Realienforschung und historische Quellen, Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, Beiheft 15, 127-136.
 • Černá, E. 1999: Středověké sklo z Ústí n.L. – Hradiště. Ústí n.Labem.
 • Černá, E. 1996: Die hochmittelalterliche Glaserzeugung im östlichen Teil des Erzgebirges. In:Albrecht Jockenhövel (Hrsg.), Bergbau, Verhüttung und Waldnutzung im Mittelalter. Stuttgart. 173-180.
 • Černá, E. 1996: Islamisches Glas in mittelalterlichen Böhmen. In: Ibrahim ibn Yaqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D., Praha.
 • Černá, E. – Ondráčková, L. 1999: Archeologická sbírka Okresního muzea v Chomutově. In: Archeologický výzkum v severních Čechách, sv. 26. Teplice, Chomutov.
 • Černá, E. 1997: Sklo ve výbavě středověkého mosteckého domu. Archaeologia historica 22, 331-344.
 • Černá, E. 1997: Komunikační síť v SV části Krušných hor v období vrcholného středověku a její kontext s polohami sklářských hutí. Archaeologia historica 23, 97-110.
 • Černá, E. 1998: Výroba skla v severozápadních Čechách v období vrcholného středověku.Rukopis publikace zpracované v rámci výzkumného úkolu grantového projektu MK ČR v letech 1996-1998 nepublikováno.
 • Černá, E. 1998: Aplikace metody experimentu v archeologii a její přínos pro dějiny sklářské výroby v období vrcholného středověku. In: Čech, P. (ed.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, Most.
 • Černá, E. 1999: Einbindung von Glashüttenrelikten in touristische Konzeptionen im mittleren böhmischen Erzgebirge. In: Kulturlandschaft, Museum, Identität, Protokollband zur Tagung vom 7. – 9.3. 1996 in Plauen/Vgt.
 • Černá, E. 2000: Přínos archeologických výzkumů pro poznání vrcholně středověkého sklářství. Historické sklo 2. Sborník pro dějiny skla, Čelákovice. 29-36.
 • Černá, E. 2000: K problematice nejstarších nálezů středověkých skel na území Čech.Historické sklo 2. Sborník pro dějiny skla, Čelákovice. 45-62.
 • Černá, E. 2000: Proč se u Poděbrad v raném středověku sklo nevyrábělo. Vlastivědný zpravodaj Polabí 34, 19-26.
 • Hulínský, V. – Gedeon, O. – Černá, E. 2000: Microanalysis of early-medieval glass gems found in the Bohemianand Moravian region. In: INST PHYS CONF SER (165), 451-452.
 • Hulínský, V. – Černá, E. 2001: Microanalysis of early medieval glass beads and its importance in archeological research. In: Annales du 15e congrès de l´association internationale pour l´histoire du verre,
  New York – Corning 2001, 116-121.
 • Černá, E. – Hulínský, V. – Gedeon, O. 2001: Výpověď mikroanalýz vzorků skel z raného středověku. Archeologické rozhledy 53, 59-89.
 • Černá, E. 2001: O domnělé výrobě skla ve 12. století u Poděbrad. Archeologické rozhledy 53, 144-153.
 • Černá, E. 2002: Sklo 13. až 16. století. In: Klápště, J., Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Mediaevalia archaeologica 4. Praha – Most. 93-114.
 • Černá, E. (v tisku): Středověké sklářství v severozápadních Čechách – Stručný přehled bádání a přínos současných povrchových průzkumů. In: História skla, Sborník z kolókvia Nitra 2002.
 • Černá, E. 2003: Neue Belege für die mittelalterliche Glaserzeugung im nordwestlichen Böhmen. Berichte und Materialien vom 2. Internationalen Symposium zur archäologischen Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas, P. Steppuhn (hrsg.), 57-62.
 • Černá, E. 2003: O nově objevených sklárnách v Krušných horách. In: Historické sklo 3, Sborník pro dějiny skla, Čelákovice, 81-90.
 • Černá, E. 2003: Příspěvek k poznání středověkého sklářství na severu Čech. In: Minulosti Českého Švýcarska (1), Sborník příspěvků historické konference 2002. 36-45.
 • Černá, E. 2004: Das Fundgut einer mittelalterlichen Glashütte in Nord-Böhmen. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 19, 107-118.
 • Černá, E. 2004: Svědectví archeologických nálezů okenních skel. Svorník 2, 21-32.
 • Černá, E. 2004: Ke kořenům severočeského sklářství – výpověď archeologických pramenů o výrobě skla ve vrcholném středověku. Katalog k výstavě ve Sklářském muzeu Nový Bor červenec – srpen 2004. Nový Bor.
 • Tomková, K. – Černá, E. – Hulínský, V. – Cílová, Z. 2004: Early medieval glass beads from Prague castle and its surrouding-typologic and chemical classifikation of the finds In: Annales du 16e congrés de l’association internationale pour l’histoire du verre, London 2003, 235-239.
 • Černá, E. – Hulínský, V. – Krumphanzlová, Z. 2005: Výroba skla v období raného středověku.In: Drahotová, O. (ed.), Historie sklářské výroby v českých zemích, I – Od počátků do konce 19. století. Praha, 56-72.
 • Černá, E. – Frýda, Fr. – Hejdová, D. – Himmelová, Z. 2005: Nálezy skel v sídlištním prostředí. In: Drahotová, O. (ed.), Historie sklářské výroby v českých zemích, I – Od počátků do konce 19. století. Praha, 73-103, 109-128.
 • Černá, E. 2005: Soubory skel z Chrudimi, Filištínské ulice. Chrudimský vlastivědný sborník 9, Chrudim, 3-35.
 • Černá, E. – Tomková, K. – Hulínský, V. – Cílová, Z. 2005: Raně středověké skleněné korálky z pražského hradu a jeho předpolí – typologická a chemická klasifikace nálezů. In: Castrum pragense. Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.1, 333-358.
 • Cvrková, M. – Černá, E. 2007: Sklo z počátku novověku z Ústí nad Labem – Předmostí, čp. 43. Historické sklo 4. Sborník pro dějiny skla, Čelákovice, 77-90.
 • Hulínský, V. – Černá, E. 2007: Současný stav a perspektivy archeometrického výzkumu skel raného středověku. Historické sklo 4. Sborník pro dějiny skla, Čelákovice, 145-151.
 • Černá, E. 2007: Nálezy středověkých skel ze Žatce. In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Historie XVIII, Plzeň, 12-24.
 • Černá, E. 2008: Neue Grabungsergebnisse in der Glashütte Doubice (Daubitz) in Nordböhmen (14./15. Jahrhundert). In: Flachenecker, H. – Himmelsbach, G. – Steppuhn, P. (Hrsg.):Glashüttenlandschaft Europa. Beiträge zum 3. Internationalen Glassymposium in Heigenbrücken/Spessart, 155-163.
 • Černá, E. – Podliska, J. 2008: Sklo – indikátor obchodních a kulturních kontaktů středověkých Čech. In: Odoriko z Pardenone: z Benátek do Pekingu a zpět. Setkávání na cestách Starého světa ve 13. – 14. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Plzeň, 13. – 14. listopadu 2006. Plzeň, 238-256.
 • Černá, E. 2008: Nálezy skel z archeologických výzkumů v pražském Ungeltu. In: Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.). Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007, Most, 333-344.
 • Crkal, J. – Černá, E. 2008: Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov. Archaeologica historica 33. (v tisku).
 • Černá, E. 2009: Středověké sklářství v severozápadních Čechách. Stručný přehled bádání a přínos současných povrchových průzkumů v Krušných horách, Študijné zvesti AÚ SAV 46, 91-98.
 • Tomková, K. – Černá, E. 2009: Ke stavu a perspektivám studia skleněných korálků na  Pražském hradě  a v jeho předpolí, Študijné zvesti AÚ SAV 45, 195-200.
 • Černá, E. 2009 (Zuzana Cílová-Martina Ohlídalová- Eva Černá-Aleš Helebrant):Morfologie a chemické složení korozních vrstev na středověkých sklech. – Morphology and chemical composition of corosion layers on medieval glass. In: Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů, Brno, 123-124.
 • Crkal, J. – Černá, E. 2009: Nové objevy v Krušných horách – zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov. In: Archaeologia historica 34/09, Brno, 503-521. (eds.: Z. Měřínský, P. Kouřil).
 • Černá, E. – Frýda, F. 2010: Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií – Das Glas des Hochmittelalters – gegenwärtiger Stand und Perspektiven des Studiums historischer Technologien, Archaeologica historica 34, 335-357.
 • Černá, E. (ed.) 2011: Historické sklo. 5. Sborník pro dějiny skla, Most.
 • Cílová, Z.–Černá, E. 2011: Záměr nebo omyl – dva unikátní zlomky skleněné číše z areálu středověké sklárny Moldava I, okr. Teplice. In: Historické sklo 5. Sborník pro dějiny skla, Most, 135-153 (ed. E. Černá).
 • Cílová, Z. – Černá, E. – Hulínský, V. – Jonášová, Š. – Lissek, P. 2011: Číše z opakního červeného skla z archeologického výzkumu v Ústí nad Labem– Red opaque Glass Goblets from archaeological research in Ústí nad Labem, Sklář a keramik 5-6, 112-116.
 • Kolektiv autorů 2011: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 23 – Kadaň.
 • Černá, E. (Koenigsmarková, H. – Černá, E.) 2011: Dagmar Hejdová a Uměleckoprůmyslové museum v Praze. In: Historické sklo 5. Sborník pro dějiny skla, Most, 11-16 (ed. E. Černá).
 • Černá, E. (Dostálová, K. – Černá, E.) 2011: Bibliografie Dagmar Hejdové. In: Historické sklo 5. Sborník pro dějiny skla, Most, 291-298 (ed. E. Černá).
 • Černá, E. 2012:  Drei neu gefundene Glashütten im 13. Jahrhundert im östlichen Teil des Erzgebirges’. In: L. Clemens, P. Steppuhn (eds), Glasproduktion – Archäologie und Geschichte. Beiträge zum 4. Internationalen Symposium zur Erforschung mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Glashütten Europas. Interdisziplinärer Dialog zwischen Archäologie und Geschichte 2, Trier, 91–100.
 • Černá, E. – Hulínský, V. – Macháček, J. –  Podliska, J. 2012: On the origin of enamel-painted glass of the 12-14th centuries in Bohemia, In: Annales du 18e congrès de l´association internationale pour l´histoire du verre, Théssaloniki 2009, 401-408.