Menu Zavřeno

Často kladené dotazy

Co je území s archeologickými nálezy?

Území s archeologickými nálezy je prakticky celá plocha České republiky. Pouze plochy, kde dříve došlo k povrchové těžbě a území rekultivované po těžbě je bezpečně území bez archeologických nálezů.

Co je záchranný archeologický výzkum?

Záchranný archeologický výzkum je vyvolán ohrožením území s archeologickými nálezy. Zpravidla se jedná o ohrožení lidskou činností nebo přírodními procesy kdy zachování archeologického dědictví na původním místě není možné.

Ohlašovací povinnost při přípravě stavby

Chystáte-li se realizovat stavbu či jinou činnost zasahující do terénu, je vaší povinností dle zákona § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu nebo jiné oprávněné organizaci a umožnit archeologický výzkum.
Výzkum je prováděn na základě uzavřené dohody mezi investorem stavby a oprávněnou organizací.

Nedodržení ohlašovací povinnosti

Případné nesplnění ohlašovací povinnosti podle § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. je hodnoceno dle § 35 zákona o státní památkové péči č. 20/87 Sb., kdy krajský úřad může uložit pokutu až do výše 4 mil. Kč.

Poškozování a ničení archeologických nálezů může být také posuzováno jako trestný čin poškození cizí věci, zatajení věci případně jako krádež dle trestního zákona.

Doba přípravy stavby

Příprava stavby je přibližně doba od investorského záměru do vydání stavebního povolení. Aby se předešlo případným komplikacím je vhodné vstoupit do jednání s oprávněnou archeologickou organizací již v době, kdy investor s projektaktem shromažďují podklady (geologický průzkum, radonový průzkum, vyjádření správců sítí apod.).

Kdo hradí archeologický výzkum?

Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.